In this section of the programme word formation is given. The words are made with the combination of the letters. The following words are made with two letters, three letters & four letters. The word meaning is given in English

 

Two Letter words

 
ਘ + ਰ = ਘਰ ਫ + ਲ = ਫਲ

Three Letter words

 
ਕ+ਮ+ਲ = ਕਮਲ ਮ+ਟ+ਰ = ਮਟਰ

Four Letter words

 
ਥ+ਰ+ਮ+ਸ = ਥਰਮਸ ਬ+ਰ+ਤ+ਨ = ਬਰਤਨ
Kanna
 
ਕ+ਾ+ਰ  = ਕਾਰ ਟ+ਮ+ਾ+ਟ+ਰ = ਟਮਾਟਰ
Sihari
 
    ਿ+ਹ + ਰ+ਨ = ਹਿਰਨ
ਿਕ+ਤਾ+ਬ = ਕਿਤਾਬ
       
ਿਗ+ਟਾ+ਰ = ਗਿਟਾਰ
ਿਕ+ਰ+ਪਾ+ਨ = ਕਿਰਪਾਨ
 
Bihari
 
 ਹਾ+ਥ+ੀ = ਹਾਥੀ
 
 ਛ+ਤ+ਰ+ੀ = ਛਤਰੀ

       
    ਸ ਾ+ੀ+ਕ+ਲ = ਸਾਈਕਲ

    ਚਾ+ਬ+ੀ = ਚਾਬੀ
 
Aunkar
 
ਗ+ ੁ +ਲਾ+ਬ = ਗੁਲਾਬ
 
 ਕ+ ੁ +ਰ+ਸੀ = ਕੁਰਸੀ


       
   ਜ+ ੁ +ਰਾ+ਬ = ਜੁਰਾਬ

   ਰ+ ੁ +ਮਾ+ਲ = ਰੁਮਾਲ
 
Dulankar
 
ਸ+ ੂ+ਰ+ਜ= ਸੂਰਜ

   ਕ+ਬ+ ੂ+ਤ+ਰ = ਕਬੂਤਰ


       
    ਤ+ਰ+ਬ+ ੂ+ਜ਼ =ਤਰਬੂਜ਼

   ਅ+ਮ+ਰ+ ੂ+ਦ = ਅਮਰੂਦ
 
Laan
 
ਸ+ ੇ +ਬ =ਸੇਬ

     ਕ+ ੇ + ਕ =ਕੇਕ

       
     ਪ+ਲ+ ੇ ਟ = ਪਲੇਟ

   
 
Dulavan
 
ਪ+ ੈ + ਰ = ਪੈਰ


   ਜ+ ੈ + ਕ+ਟ = ਜੈਕਟ


       
    ਅ+ ੈ + ਨ+ਕ=ਐਨਕ

   ਕ+ ੈ ਮ+ਰਾ = ਕੈਮਰਾ
 
Hora
 
ਢ+ ੋ +ਲ = ਢੋਲ


   ਘ+ ੋ + ੜੀ = ਘੋੜੀ
 

       
   ਮ+ ੋ ਮ+ਬ+ੱ+ਤੀ = ਮੋਮਬੱਤੀ 
 
Kanora
 
ਪ+ ੌ + ੜੀ = ਪੌੜੀ


   ਅ+ ੌ + ਰ+ਤ = ਔਰਤ


       
    ਫ+ ੌ + ਜੀ = ਫੌਜੀ
 

   ਤ+ ੌ +ਲੀ+ਆ = ਤੌਲੀਆ
 
Bindi 
 
ਕ+ ਾਂ = ਕਾਂ

    ਗ+ ਾਂ = ਗਾਂ

       
    ਗ + ੇਂ +ਦ = ਗੇਂਦ

   ਬ + ਾਂ +ਦ+ਰ = ਬਾਂਦਰ

       
   ਉਂ+ਗ+ਲ = ਉਂਗਲ    
 
Tippi
 
ਕੰ+ਨ =ਕੰਨ

   ਅੰ+ਗੂ+ਰ = ਅੰਗੂਰ

       
   ਅੰ+ਬ =ਅੰਬ

 ਬੰ+ਦੂ+ਕ = ਬੰਦੂਕ
 
Adhak
 
ਸ + ੱ +ਪ= ਸੱਪ


   ਬੱ+ਕ+ਰੀ=ਬੱਕਰੀ

       
 ਬਿ+ੱ +ਲੀ = ਬਿੱਲੀ

   ਛ+ ੱ +ਤ+ਰੀ = ਛੱਤਰੀ
 
 
A Exercise to fill in Missing Punjabi Letters